งานรับนักเรียน

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

งานรับนักเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ โทร. 065 603 9193, 089 540 3418 E-mail : admission.pccl@pccl.ac.th